Google+
 1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Werkdruk vraagt om aandacht en zorg

Het vermijden van ongezonde werkstress

 1. OnlineHulpverlener
  Werkdruk in toenemende mate onderwerp van gesprek
  Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, werkdruk is steeds vaker onderwerp van gesprek vanwege de toenemende zorg om de risico’s die werkdruk met zich meebrengt. Uiteraard blijft een gezonde vorm van werkdruk hier buiten beschouwing. Echter, werkdruk die ongezond is, en dus te hoog, krijgt gelukkig steeds meer aandacht en bijval vanuit de Nederlandse overheid en de landelijke politiek. Het is dan ook zaak dat bedrijven in kaart gaan brengen waar zich (mogelijke) risico’s vanwege een te hoge werkdruk voordoen en hoe deze vervolgens adequaat kunnen worden voorkomen en/of bestreden kunnen worden. Er moet dus iets gebeuren ten aanzien van de preventie van ongezonde (lees: te hoge) werkdruk. Daarnaast moet de schade die deze zelfde risicovolle werkdruk al heeft aangericht worden ‘gerepareerd’ en hersteld worden richting gezonde uitgangswaarden waarmee zowel werkgevers als werknemers zich kunnen verenigen.

  Wanneer een gezond niveau van werkdruk verandert in ongezonde werkstress
  Laten we vooropstellen dat een gezond niveau van werkdruk het uitgangspunt zou moeten zijn voor werkgevers en werknemers. Binnen dat kader kan er prettig en (alsnog) resultaatgericht gewerkt worden. Wanneer er sprake is van ongezonde werkstress, wordt het doel van optimalisering ruim voorbij geschoten. Het ervaren van ongezonde werkstress is te herleiden naar het gedrag van alle betrokkenen (werkgever, werknemer, collega’s) en/of de aanwezigheid van omstandigheden die het niveau van werkdruk naar ongezonde hoogten doet stijgen. Zowel bedrijven als zijn werknemers zijn verantwoordelijk voor het op peil houden van een gezond niveau van werkdruk. Zo zullen bedrijven hun beleid en arbeidsomstandigheden hier op moeten inrichten. Anderzijds zal een werknemer zelfreflectie moeten toepassen en feedback moeten geven op het voor hem/haar aanwezige en als te hoog ervaren niveau van werkdruk.

  Een gezond werkklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen bewerkstelligen van een gezond niveau van werkdruk is wel dat er een dialoog tussen werkgever en werknemer mogelijk moet zijn. Werknemers die gebukt gaan onder werkdruk moeten geen vrees hebben om dit onder de aandacht te brengen van hun werkgevers. Aan de werkgevers dus de taak om een onderlinge verstandhouding met de werknemers te realiseren waarin er sprake is van een open houding met ruimte voor (opbouwende) kritiek, oprechte aandacht voor elkaar en een basis waarin er de wil is om ongezonde werkstress constructief aan te pakken zonder dat hier (gevreesde) sancties vanuit het bedrijf richting werknemer op volgen. Een werknemer die zich gehoord en begrepen voelt zal gemotiveerder aan de slag gaan dan een werknemer die zich gedwongen voelt het uiterste uit zichzelf te moeten halen. Een werknemer moet niet uitgeperst worden maar op de juiste wijze ‘gemasseerd’ worden. Juist dan zal het volledige potentieel van een werknemer benut kunnen worden, niet wanneer dit op bedenkelijke wijze afgedwongen wordt.


  Het creëren van prettige uitgangswaarden met betrekking tot werkdruk
  Zoals gezegd is werkdruk een actueel thema en verdient het de aandacht en zorg van zowel werkgevers als werknemers. In eerste instantie is het belangrijk dat er preventief wordt ingespeeld op het zoveel mogelijk kunnen voorkomen van ongezonde werkstress. Een hoog niveau van werkdruk leidt gaandeweg tot ongewenste zaken als demotivatie (gebrek aan plezier), fouten (door overbelasting), conflicten (door oplopende irritaties en frustraties) en uiteindelijk tot (vaak langdurig) ziekteverzuim. Het moge duidelijk zijn dat noch de werkgever noch de werknemer in kwestie zit te wachten op een burn-out en/of een depressie. Naast het persoonlijke leed vraagt een dergelijke situatie ook om extra zorg en het maken van extra kosten voor een bedrijf. Immers, de verzuimende werknemer dient wel te worden doorbetaald maar zijn/haar werkzaamheden liggen stil (productieverlies/omzetverlies) en/of zijn moeilijk over te hevelen naar een vervang(st)er. En is er een vervang(st)er voorhanden, dan zal ook die betaald moeten worden.
  Overigens heeft de werkgever (naast de verzuimende werknemer) een zorgplicht als het gaat om de zorgvuldige re-integratie, vastgelegd in de zogeheten Wet Verbetering Poortwachter.

  Begeleiding van verzuimende werknemer na uitval door hoge werkdruk

  Wanneer een werknemer komt thuis te zitten vanwege psychosociale en/of psychische klachten, als direct gevolg van een te hoog niveau van werkdruk, is het van het grootste belang dat hij/zij adequate begeleiding en ondersteuning ontvangt. Daarbij is het van belang om maatwerk te leveren vanwege het feit dat iedere situatie maar ook ieder mens uniek is en ook als zodanig beschouwd dient te worden. Er moet nauwkeurig en deskundig afgestemd worden op de individuele behoefte van de werknemer, welke de eerste prioriteit moet krijgen. Daarnaast speelt er op de achtergrond ook nog een bedrijfsbelang wat uiteraard ook om serieuze aandacht vraagt. Er moet voor gewaakt worden dat het verzuimproces op zich geen extra belastende factor wordt voor de verzuimende werknemer. Het is dan ook belangrijk dat een werknemer die is ‘uitgevallen’ respect en begrip ontvangt. Een zichzelf serieus nemend bedrijf heeft oog voor – en toont empathie richting zijn werknemers. De werknemer moet het gevoel blijven houden dat hij nog steeds een belangrijke pion is en zal blijven binnen het bedrijf.
  Werknemers die feitelijk behoefte hebben aan psychische begeleiding, aan een vertrouwenspersoon, therapeut of ‘raadsman’ ontvangen niet altijd de hulp die zij juist zo hard nodig hebben gedurende een ongewenste en onzekere periode van (langdurig) verzuim. Als er binnen bedrijven vanuit de werknemer een psychische en/of psychosociale hulpvraag ontstaat vanwege een te hoge mate van werkdruk is het raadzaam hiervoor externe en specialistische hulpverlening/begeleiding in te schakelen. In kwesties als deze is bijvoorbeeld een (bedrijfs)counsellor bij uitstek geschikt om deze hulpverlening/begeleiding van invulling te voorzien. Hij/zij kan zowel preventief als curatief (bij actueel aanwezig ziekteverzuim en/of de dreiging hiertoe) ingezet worden.

Recente Reviews

 1. Ilse
  Ilse
  5/5,
  Mijn werkdruk begint me echt te nekken.
  Bedankt voor dit artikel.
  1. OnlineHulpverlener
   Antwoord van Auteur
   Graag gedaan Ilse. Spijtig dat werkdruk ook voor jou een sterk aanwezig probleem is.
 2. jana
  jana
  5/5,
  Het is overal nu veel werken voor weinig krijgen. Dit leidt alleen maar tot stress.
  1. OnlineHulpverlener
   Antwoord van Auteur
   Dank je wel voor de beoordeling Jana. De toenemende werkdruk is inderdaad een probleem.
 3. sonja
  sonja
  5/5,
  Zeer goed onderwerp!
  De werkdruk moet alleszins verlagen.
  1. OnlineHulpverlener
   Antwoord van Auteur
   Hartelijk dank voor de reactie sonja!